LaTex渲染的说明和测试

2019-07-24

LaTeX渲染已经在全站头部文件引入,可以直接使用,公式块上下使用$$标明,内联公式则用$.

最好不要让公式出现在文章摘要里。

Jekyll的默认文章摘要是第一段,但是我在使用中发现它选取摘要不是很稳定,因此加入了手动摘要分割线,默认为<!-- more -->,并且加入了首页摘要的字符数限制。

因此有特殊符号、内容的文章,建议将这些内容折叠在摘要以下。例如本文

Block math test

$$
\begin{align*}
y = y(x,t) &= A e^{i\theta} \\
&= A (\cos \theta + i \sin \theta) \\
&= A (\cos(kx - \omega t) + i \sin(kx - \omega t)) \\
&= A\cos(kx - \omega t) + i A\sin(kx - \omega t)  \\
&= A\cos \Big(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{2\pi v}{\lambda} t \Big) + i A\sin \Big(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{2\pi v}{\lambda} t \Big)  \\
&= A\cos \frac{2\pi}{\lambda} (x - v t) + i A\sin \frac{2\pi}{\lambda} (x - v t)
\end{align*}
$$

\[\begin{align*} y = y(x,t) &= A e^{i\theta} \\ &= A (\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= A (\cos(kx - \omega t) + i \sin(kx - \omega t)) \\ &= A\cos(kx - \omega t) + i A\sin(kx - \omega t) \\ &= A\cos \Big(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{2\pi v}{\lambda} t \Big) + i A\sin \Big(\frac{2\pi}{\lambda}x - \frac{2\pi v}{\lambda} t \Big) \\ &= A\cos \frac{2\pi}{\lambda} (x - v t) + i A\sin \frac{2\pi}{\lambda} (x - v t) \end{align*}\]

Inline math test $\lim_{x \to \infty} \exp(-x) = 0$, $\lim_{x \to \infty} \exp(-x) = 0$

本文阅读量: